Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | e-machine
Versie: 0.3 / datum: 04 november 2016


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 e-machine: de onderneming Shop van Alles B.V. handelend onder de naam e-machine. Shop van Alles B.V. is gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55461174 (hierna “e-machine genoemd), zijnde leverancier van de dienst.

1.2 e-machine gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die met e-machine een overeenkomst heeft gesloten voor de Dienst. Door u bij e-machine aan te melden, aanvaardt u (hierna “e-machine gebruiker” genoemd) deze algemene voorwaarden (hierna “algemene voorwaarden” genoemd) voor het gebruik van e-machine.

1.3 Diensten:
alle door e-machine in de Overeenkomst aangeboden diensten. e-machine stelt een online service ter beschikking, die het via www.e-machine.nl mogelijk maakt voor de gebruiker een eigen website en/of webshop en/of app te ontwerpen en op internet te plaatsen. De dienst van e-machine maakt het mogelijk voor de e-machine gebruiker, om het design van de eigen e-machine website en/of webshop en/of app zelfstandig aan te passen, eigen content en inhoudt te creëren en te beheren

Daarnaast verzorgt e-machine, mits overeengekomen, de hosting van de website en/of webshop en/of applicatie van de e-machine gebruiker. Verder valt onder het begrip "Dienst" al hetgeen e-machine gebruiker aan e-machine opdraagt om buiten het bestek van de overeengekomen abonnementsvorm voor e-machine gebruiker aanvullend en tegen meerprijs te verrichten, zoals o.a.. aanvraag domeinnaam, extra design, online marketing, content werkzaamheden, fotografie etc.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen e-machine en e-machine gebruiker, op grond waarvan e-machine aan e-machine gebruiker Diensten verleent.

1.5 Website / webshop / applicatie: de website en/of webshop en/of applicatie die e-machine gebruiker via e-machine.nl heeft samengesteld en door e-machine gebruiker als dienst wordt afgenomen van e-machine.

1.6 Domeinnaam: het internetadres waaronder de consument toegang heeft tot de website / webshop / applicatie.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden van e-machine zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van e-machine en op alle met e-machine gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden, of de toepassing van een enige andere algemene voorwaarden, is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.3 Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4 e-machine behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen e-machine en e-machinegebruiker komt tot stand nadat emachinegebruiker alle door e-machine verlangde gegevens heeft verstrekt, de e-machine gebruikerop de knop “ sluit abonnement af” klikt in de winkelmand als laatste stap van het registratieprocesen e-machine de toegangsgegevens voor e-machine gebruiker heeft geactiveerd.

3.2 e-machine heeft het recht zonder opgaaf van reden de aanmaak van een website / webshop / app ongedaan te maken of de aanmaak ervan via een ip block te verhinderen.


Artikel 4. Rechten en verplichtingen e-machin

4.1 Hoewel e-machine er alles aan zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt, staat e-machine er jegens e-machine gebruiker niet voor in dat de Diensten te allen tijde volledig beschikbaar zijn.

Indien door (gedeeltelijke) uitval de Diensten niet beschikbaar zijn, geldt het in art. 13 van deze Voorwaarden bepaalde.

4.2 e-machine is gerechtigd naar inzicht, zonder overleg met de e-machine gebruiker, derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

4.3 e-machine is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaand overleg met de e-machine gebruiker wijzigingen aan te brengen in de Diensten.

4.4 e-machine is bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de diensten, dan wel de programmatuur. Indien e-machine door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het e-machine gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

4.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.

4.6 e-machine verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin e-machine gebruikers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten. De e-machine gebruiker ontvangt gedurende de looptijd van de Overeenkomst elektronische nieuwsbrieven op het e-mail adres dat tijdens het registratieproces is verstrekt, tenzij e-machine gebruiker aangeeft deze nieuwsbrieven niet te willen ontvangen. e-machine gebruiker kan zich tevens te allen tijde voor de elektronische nieuwsbrief afmelden

4.7 Opgaven van e-machine betreffende presentaties, functionaliteit, kleuren, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.


Artikel 5. Rechten en verplichtingen e-machine gebruiker

5.1 e-machine verleent aan e-machine gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet- exclusief en niet-overdraagbaar recht met betrekking tot de dienst. Het gebruiksrecht gaat in bij de tot standkoning van de overeenkomst. e-machine gebruiker mag gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten en is gekoppeld aan een KvK-nummer. De omvang van het gebruiksrecht wordt bepaald door de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende beschrijving van de dienst in kwestie.

5.2 e-machine gebruiker stelt e-machine op eigen initiatief onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer bij de betaalde Diensten. De e-machine gebruiker draagt er zorg voor dat op zijn/haar website zijn/haar volgende gegevens juist en volledig worden vermeld: de bedrijfsnaam, het vestigingsadres, het telefoonnummer, het mailadres, het BTW en KvK nummer.

5.3 De e-machine gebruiker staat jegens e-machine en zijn/haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de e-machine gebruiker levert en/of de wijze waarop zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige Nederlandse wettelijke bepaling en/of Nederlandse rechtspraak en/of Reclame Code Commissie en/of Wet Bescherming Persoonsgegevens. e-machine is niet verplicht de website / webshop / app van e-machine gebruiker te controleren op eventuele overtredingen.

De e-machine gebruiker is verplicht:
- zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand;
- alle aanwijzingen van e-machine die worden gegeven in verband met het gebruik van haar diensten op te volgen.
- zich te houden aan de goede zeden
- zijn website / webshop / app niet voor spamdoeleinden te gebruiken

5.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst is e-machine bevoegd met onmiddellijke ingang de dienstverlening op te schorten en/of te staken door middel van een tijdelijke of permanente sluiting van de dienst, indien de e-machine gebruiker handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5 lid 2 en lid 3 en artikel 9 lid 1, dit alles zonder dat e-machine na (één of meerdere van) die maatregelen, jegens e-machine gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden. e-machine is in die gevallen daarnaast gerechtigd haar verplichtingen jegens e-machine gebruiker voor het overige op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat e-machine jegens e-machine gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.

5.5 Indien e-machine haar Diensten aan de e-machine gebruiker opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door de e-machine gebruiker dat strijdig is met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de e-machine gebruiker voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.

5.6 e-machine zal zich inspannen de gegevens van e-machine gebruiker zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden, echter is het afschermen van de gegevens op de website/ webshop / app steeds de eigen verantwoordelijkheid van de e-machine gebruiker en niet van e-machine. De e-machine gebruiker is ervoor verantwoordelijk om voortdurend na te blijven gaan of de afscherming voor derden van de bedrijfsgevoelige gegevens nog wel voldoende is. e-machine gebruiker is te allen tijde zelf gehouden de benodigde beveiligingsmaatregelen te nemen.

Het is e-machine gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

5.7 De e-machine gebruiker is verantwoordelijk voor het aanmaken en aanhouden van up to date reserve bestanden/ backups van de eigen bedrijfsgegevens op de website / webshop / app, zoals product gegevens, de content, ordergegevens, n.a.w. bestanden van klanten, etc. Indien door een storing op de server, het web of anderszins bedrijfsgegevens op en/of binnen de website/ webshop / app wegvallen, rust het risico voor die wegval bij de e-machine gebruiker en zal e-machine gebruiker de weggevallen gegevens op eigen kosten op de website / webshop / app moeten terug (laten) plaatsen.

5.8 De e-machine gebruiker kan ervoor kiezen om een Domeinnaam door e-machine te laten aanvragen / registreren.

Bij het eindigen van de overeenkomst vervalt de voor e-machine gebruiker geregistreerde en gekoppelde Domeinnaam. De e-machine gebruiker die de geregistreerde Domeinnaam elders wil kunnen blijven gebruiken, is zelf verantwoordelijk voor, en draagt zelf de kosten van, de migratie van de Domeinnaam.

e-machine is daarbij slechts verplicht tot de afgifte aan de e-machine gebruiker van de autorisatiecode (migratiecode). Daarbuiten is e-machine tot geen enkele ondersteuning gehouden. Mocht e-machine een ondersteuningsopdracht krijgen die verder strekt dan haar voormelde verplichting, en aanvaardt zij die opdracht, dan geldt dat als een Dienst die bijkomend betaald moet worden. Zolang de e-machine gebruiker niet aan al zijn/haar verplichtingen jegens e-machine heeft voldaan, is e-machine gerechtigd de afgifte van de autorisatiecode te weigeren.

5.9 Bij overstap van e-machine gebruiker vanuit een ander platform / dienst, is e-machine gebruiker verantwoordelijk voor het instellen van de redirects van oude urls naar nieuwe e-machine urls, zodat de waarde van de oude urls bewaard blijft.

5.10 e-machine gebruiker dient de toegang tot het account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient e-machine gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. e-machine mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van e-machine gebruiker gebeurt. e-machine gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

Artikel 6. Prijzen
6.1 De door e-machine vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. Deze prijzen gelden per abonnement periode van 6 maanden of 12 maanden of 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2 De prijsstelling vermeld op www.e-machine.nl kan jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar door e-machine worden aangepast. De prijswijziging gaat per aanvang van dat kalenderjaar in en werken vanaf die datum door in alle Overeenkomsten met e-machine.

6.3 Alle prijzen op zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van kennelijke typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4 e-machine hanteert een fair use policy aangaande dataverbruik van de website / shop / app = de gebruikte hoeveelheid data over langere periodes gemeten mag niet hoger zijn dan 5 maal het gemiddelde gebruik van data door houders van het desbetreffende abonnement. De beoordeling e-machine gebruiker overeenkomstig deze norm heeft gehandeld ligt bij e-machine. Bij een meer dan 5 maal gemiddeld gebruik wordt e-machine gebruiker daarover door e-machine geïnformeerd. Als je meer dan 5 maal het gemiddeld gebruik van andere gebruikers van dezelfde Dienst overschrijdt, is e-machine bij voortzetting van dit excessief gebruik gerechtigd het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan je in rekening te brengen.

Artikel 7. Betaling
7.1 Abonnement: De e-machine gebruiker zal de door e-machine verzonden factuur betreffende het abonnement van de dienst (6 of 12 of 24 maanden) en/of extra modules en/of mailcredits, vooraf voldoen via automatisch incasso of of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van e-machine. In geval van een automatische incasso verstrekt u aan e-machine een zakelijke SEPA-machtiging. De betalingstermijn voor de Dienst start op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

7.2. Betalingen aangaande maatwerk / meerwerk zoals online marketing, design, fotografie e.d. dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. e-machine kan hierbij vooruitbetaling verlangen.

7.2 e-machine gebruiker die niet tijdig (volledig) betaalt of de automatische incasso heeft gestorneerd, is van rechtswege, dus zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De e-machine gebruiker is voor iedere door e-machine aan hem/haar gerichte betalingsherinnering een bijkomend bedrag verschuldigd van 10 voor aanmaningskosten.

7.3 Leidt de betalingsherinnering niet tot volledige en/of niet tot tijdige betaling van het verschuldigde, zal e-machine de vordering ter incasso uit handen geven. e-machine gebruiker is in dat geval voor buitengerechtelijke incassokosten aan e-machine verschuldigd een opslag van 15% te rekenen over de openstaande hoofdsom, met een minimumbedrag van 40,- conform de wet maximering incassokosten.

7.4 Bij niet tijdige betaling is e-machine gebruiker aan e-machine verschuldigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) te vermeerderen met een opslag op die rente van 1% per maand. Daarnaast is de e-machine gebruiker gehouden tot een volledige vergoeding aan e-machine van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.5 Enige vordering op e-machine gebruiker is direct opeisbaar ingeval e-machine gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van e-machine gebruiker wordt gelegd, hij/zij overlijdt en voorts bij rechtspersoon, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is e-machine bij gebreke van tijdige en volledige betaling van het verschuldigde, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens e-machine gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

7.7 e-machine gebruiker doet afstand van enig recht op verrekening, korting en/of compensatie van over en weer verschuldigde bedragen.

7.8 e-machine gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn/haar factuur langs elektrische weg (e-mail) wordt opgestuurd.


Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 alle intellectuele en industrieel eigendomsrechten, alsmede alle auteursrechten en merkenrechten met betrekking tot de dienst, de website / webshop / app, en met betrekking tot andere diensten zoals design, fotografie, online marketing, en met betrekking tot alles wat e-machine ontwikkelt of verstrekt, komen toe aan e-machine.

8.2 De e-machine gebruiker verkrijgt middels de Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend een niet exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst en uitsluitend de bevoegdheden die bij overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan de e-machine gebruiker worden toegekend. Zie artikel 5.1.

8.2 Het is e-machine gebruiker niet toegestaan om de op de website / webshop / app vermelde aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, Diensten dan wel de programmatuur van e-machine te verwijderen of te wijzigen.

8.3 Het is e-machine gebruiker niet toegestaan om de dienst te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te wijzigen. e-machine gebruiker verkrijgt nimmer de broncode van de Diensten (waaronder de website / webshop / app)


Artikel 9. Privacy
9.1 Met de Dienst verwerkt e-machine gebruiker persoonsgegevens. e-machine treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; e-machine gebruiker is de verantwoordelijke. e-machine gebruiker vrijwaart e-machine van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

9.2 e-machine draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich binnen de infrastructuur van e-machine bevinden.

9.3 Voor aanvullende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens kunnen e-machine en e-machine gebruiker een bewerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 10. Duur en beëindiging
10.1 de abonnement overeenkomst komt tot stand voor een periode van 6 of 12 of 24 maanden en zal met perioden van telkens 1 maand worden verlengd, tenzij:

- de overeenkomst door e-machine of e-machine gebruiker wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
- de e-machine gebruiker voor afloop van de abonnementsperiode een verlenging kiest van 6 of 12 of 24 maanden

10.2 de opzegging per e-mail door e-machine gebruiker moet vanaf het mailadres verzonden worden, dat de e-machine gebruiker als contactadres op zijn website, webshop / app heeft vastgelegd, waarbij de opzegging vergezeld dient te worden van geregistreerde gebruikersnaam, gebruikersgegevens, en de opzegdatum.


10.3 Extra modules die gedurende de looptijd van het abonnement worden afgenomen, zoals bv. extra mailadressen, worden afgesloten voor de resterende duur van het reeds afgesloten abonnement vermeld onder 10.1.

10.4 Domeinnamen worden altijd afgesloten voor de duur van 12 maanden en worden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij door e-machine gebruiker wordt opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de voornoemde periode.

10.5 Een Overeenkomst kan door e-machine gebruiker nimmer tussentijds worden opgezegd.

10.6 e-machine is bevoegd de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien e-machine gebruiker in gebreke is met enige verplichting jegens e-machine. e-machine heeft daarnaast het recht om, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet, deze overeenkomst tussentijds en zonder tussenkomst van enigerlei derde te ontbinden indien:

- e-machine gebruiker surséance van betaling aanvraagt;
- e-machine gebruiker in staat van faillissement is verklaard;
- e-machine gebruiker onder curatele is gesteld
- e-machine gebruiker tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
- e-machine gebruiker een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden; de zeggenschap over of de beslissende stem bij leverancier bij een derde komt te berusten.
- e-machine haar activiteiten met betrekking tot de dienst staakt of liquideert

Het beroep op ontbinding geschiedt per aangetekende brief. De beëindiging of de ontbinding van deze overeenkomst ontslaat e-machine gebruiker niet van haar lopende verplichtingen daaruit, met name nadrukkelijk openstaande betalingen, eigendomsrechten en aansprakelijkheid.


Artikel
11. Ontwikkeling van designs door e-machine

11.1 Indien e-machine voor e-machine gebruiker designs of andere zaken gaat ontwikkelen dan zal e-machine zich inspannen op te leveren binnen de opgegeven planning.

11.2 Door e-machine opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. e-machine is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat e-machine gebruiker e-machine schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

11.3 e-machine gebruiker dient binnen 7 dagen na oplevering het werk te evalueren en goed of af te keuren. Indien e-machine gebruiker niet binnen deze periode de resultaten (geheel of gedeeltelijk) afkeurt op basis van overeengekomen functionele of technische specificaties, worden deze geacht te zijn goedgekeurd en dus opgeleverd. Afkeuring dient gemotiveerd te gebeuren.

11.4 Indien e-machine gebruiker een resultaat, zoals beschreven in het vorige lid, geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal e-machine zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Indien voorgenoemde door e-machine is voltooid, geldt het resultaat tussen partijen als geaccepteerd.


Artikel 12. Meerwerk
12.1 Indien e-machine op verzoek of met voorafgaande instemming van e-machine gebruiker werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door e-machine gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van e-machine op basis van nacalculatie. e-machine is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12.2 e-machine gebruiker aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van e-machine gebruiker en e-machine kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor e-machine gebruiker nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal e-machine de e-machine gebruiker desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.


Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van e-machine, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat e-machine gebruiker aan e-machine daadwerkelijk heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) met een maximum van EUR 500,- op jaarbasis.

13.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat e-machine gebruiker de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij e-machine meldt.

13.3 Bij (gedeeltelijke) uitval van de Dienst, al dan niet door storingen bij derde partijen dan wel door koppelingen met deze derde partijen (bijvoorbeeld iDEAL), is voor e-machine iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die de e-machine gebruiker hierdoor lijdt. Bovendien is uitkering van vermogensschade, die bestaat uit het gemis van winst, uitgesloten.

13.4 e-machine is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de e-machine gebruiker worden aangeboden in de website / webshop /app en staat dus zowel feitelijk als juridisch geheel los van ieder aspect van de exploitatie door e-machine gebruiker. De e-machine gebruiker exploiteert de website / webshop /app uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico.

13.5 e-machine gebruiker vrijwaart e-machine uitdrukkelijk voor alle aanspraken, vorderingen, rechten en rechtsvorderingen die derden te zake van de overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan jegens e-machine pretenderen dan wel kunnen doen gelden. e-machine gebruiker zal e-machine derhalve volledig schadeloos stellen. e-machine gebruiker vrijwaart e-machine tevens voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde diensten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van productaansprakelijkheidswetgeving of als gevolg van handelen of nalaten van e-machine gebruiker, diens leverancier of zijn hulppersonen.

13.6 Op e-machine gebruiker berust de plicht om de betreffende derde onverwijld schriftelijk duidelijk te maken dat e-machine volledig buiten ieder aspect staat van de transactie en de gevolgen waartegen die derde bij e-machine opkomt. Verder rust op de e-machine gebruiker de plicht om e-machine op eerste verzoek onverwijld een afschrift te verstrekken van het betreffende bericht dat is verzonden aan de derde. Alle kosten die e-machine heeft moeten maken ter afwering van de vordering van de derde, alsmede alle kosten samenhangend met een eventueel vrijwaringsincident in rechte, komen volledig ten laste van de e-machine gebruiker.

13.7 Indien de e-machine gebruiker een eigen domeinnaam aanvraagt via e-machine zoals verwoord in 5.8, gaat de e-machine gebruiker ermee akkoord dat e-machine die domeinnaam op naam van e-machine gebruiker en voor eigen rekening en risico van e-machine gebruiker laat registreren. De e-machine gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam en vrijwaart e-machine tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam die voor de e-machine gebruiker staat geregistreerd, dus ook in die gevallen waarin de registratie van een domeinnaam voor de e-machine gebruiker volledig buiten e-machine om is geschied.

13.8 alle door e-machine verstrekte adviezen, mededelingen en informatie over de dienst zijn geheel vrijblijvend en worden door e-machine verstrekt als zijnde niet-bindende informatie. e-machine verleent daarbij geen enkele garantie.

Artikel 14. Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, storingen bij betaalproviders (waaronder iDeal), de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat e-machine door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van e-machine kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 15. Wijzigingen algemene voorwaarden
15.1 e-machine behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op www.e-machine.nl/algemene-voorwaarden of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomst zullen - voor zover de wet dat toestaat - uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

16.3 Het is e-machine gebruiker verboden de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-machine aan enige derde, waaronder uitdrukkelijk begrepen mede entiteiten binnen het bedrijf waar e-machine gebruiker onderdeel van is, over te dragen. e-machine is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. e-machine gebruiker verleent reeds nu voor alsdan zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.

Shop van Alles b.v.
h.o.d.n. e-machine
Sterke Arm 2
3901 ER Veenendaal
info@e-machine.nl
0318-700673
KvK-nummer 63826755
btw-nummer 8554.17.717.B01

usp1
Uitgebreid systeem
usp2
Drag and Drop
usp3
Eenvoudig
usp4
Betaal voor wat je gebruikt